Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA podjetja DEPOLES :

NAVODILA ZA UPORABO:

so sestavni del dobave vsakega stroja. Če jih niste prejeli , stroja ne smete uporabljati, dokler, jih ne prejmete. Večinoma proizvajalci priložijo navodila s stroji v multi jezičnih verzijah ali jih pošljejo preko emaila, poste ali pa jih najdete na web straneh proizvajalcev. V primeru , da navodil niste prejeli, nas o tem NEMUDOMA obvestite na: info@depoles.com in v primeru, da je stroj kupljen pri nas, Vam bomo navodila poslali.
Stroja BREZ navodil NI DOVOLJEMO uporabljati ali pa je uporaba stroja v tem primeru na lastno odgovornost.

Splošno:

1.1. V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev podjetja DEPOLES doo, Meljska cesta 83, 2000 Maribor naš email: info@depoles.com;

1.2. Kupčevi ali katerekoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo SAMO in IZKLJUČNO LE, če so bili s strani podjetja DEPOLES pisno potrjeni.

1.3. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani podjetja DEPOLES pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša potrdila poslana po faksu ali elektronski pošti ali na SMS!

1.4. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev podjetja DEPOLES ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.

1.5. Kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga ali storitve, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje podjetja DEPOLES.

1.6.  Strojev ki so nabavljeni  po naročilu ali izključno na željo kupca ne zamenjujemo v nobenem primeru in ne vračamo denarja!

1.7. Vsi dopisi in stroji na servis se pošiljajo na naslov: DEPOLES, MELJSKA C. 83 , 2000 MARIBOR

1.8. Ne sprejemamo nikakršnih pošiljk z odkupnino!

1.9. Pošiljane strojev na servis je na naše stroške vendar moramo biti o tem pismeno seznanjeni. O storitvi in izvajalcu nam pošljite povpraševanje , da vas napotimo na izvajalca s katerim imamo pogodbo za prevzeme in dostave!

1.10. NUJNO IN POSEBNO OBVESTILO ZA VSE AGREGATE: agregatov NI dovoljeno uporabljati v zaprtrih prostorih (sobe, hišam garaže, ladije, čolni, kleti….)! Dovoljne jih je uporabljati izklučno zunaj na odprtem in zelo zračene odprtem prostoru.

1.11. pri nakupu agregat prodajalec ne prevzme nikakršne odgovornosti, če je kupec naročil in prevzel agregat , ki ni v skladu z močjo ki jo potrebuje dejansko. Vsak agregat ima navedeno nominalno in obratovalno vrednost. Pri vsakem priklujčku strojev oz Uporabnik na aggregate je nujno potrebno upoštevati zagonski tok, zato je za agregat venomer priporočljivo in nujno da je moč agregata na izhodu vsaj  30% nad vrednopstjo porabnika.

1.12. Agregati so specifika v delovanju zato se naj kupec prej pouči o delovanju in predvsem moči le tega ter kakšni uporabniki se na Kateri agregat priklapljajo , da jih bo zagnalo. Agregatov , ki so kupljeni napačno, torej v nasprotju z močjo ki jo da in močjo ki jo potrebuje uporabnik.  V tem primeru nismo dožni prevzemati nobene odgovrnosti za menjavo, ali celo vračilo zneska za nakup, saj ste sami dolžni preveriti vrednosti katere uporabnike lahko priklopite in koliko je njihova poraba.

1.23. rok za reklamacije pri dobavi strojev je 3 dni od prejetja oz dostave  blaga.

Vse majnkajoče dele, ki bi se zodili pri dobavi stroja, bomo upoštevali v teh 3 dneh . če bodo pismo sporočeni na mail z dokazi: slikami, pismeno in obvezno računom. Žal po 3 dneh če rok zamudite nismo več dolžni urejati na naše stroške saj mormao manjkajoče ali poškodbe na strojkih sporočiti do proizvajalcev in dobaviteljev v 3 dneh in potem roku več ne moremo upoštevati nobenih reklamaciji ali uvk+eljavljanja poškodb zaradi transporta ali manjkajočih delov pri dobavi do Vas. Zato je nujno da stroje nemudoma preverite ob prevzemu ali so vsi stroji kompletni z vsemi deli in opcijami kot ste naročili. Za manjkajoče dele bomo upoštevali samo in izključno 3 dnevni rok.

Po tem roku se deli naročujejo po naročilu in se plačajo , saj proizvajalci ne priznavajo reklamacij!

Ponudbe, naročila:

2.1. Naše ponudbe so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.

2.2. Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Naše obveznosti v tem primeru pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu.

Če je predračun ali ponudba oštevličena ali  pa ni oštevilčena oz je informativne narave se dobava izvaja vedno po dogovoru!

2.3. K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni.

Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.

2.4. V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan podjetju DEPOLES povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.

2.5. Vsa naročila ki so pismeno potrjena za določen tip stroja na email ali SMS (z kompletnim naslovom, podatki naročila, in številko) smatramo naročena in da bo kupec iz tega naslova poravnal vse obveznosti, ko je prejel ponudo ali predračun. Kupec nosi ob tem naročilu vse stroške nakupa in od nakupa pozneje več ne more odstopiti, saj jo je nakup pismeno potrdil na SMS ali email, s svojim naslovom , naročilom in tipom stroja, kar smatramo kot potrjeno!

2.6. Vsi stroški bremenijo naročnika oziroma kupca, ki od naročila brez pismenega potrdila DEPOLES a ne more odstopiti!

2.7. V primeru da kupec kljub pismeni potrditvi na email ali sms, nato ne želi prevzeti stroja, smatramo naročilo vseeno potrjeno in obveznosti kupca tečejo. Izstavljen mu bo račun in podatki za plačilo!

2.8. vedno ste sami in kot kupec odogovrni da naročite stroj glede na vaše zahteve. Če je naročilo potrjeno se strinjate z našimi prodanimi pogoji.

2.9. Strojev ali agregatov po naročilu ne zamenjujemo, niti ne moremo upoštevati ugovor, zaradi moči ali zmogljivosti, saj mora kupec sam poskrbeti za pravilne podatke in si jih preračunati!

2.10. Vi ste prejeli ponudbo od prodajalca , kjer so vsi podatki napisani  in ko ste se odločili za vplačilo in dejansko vplačali ali potrdili naročilo ste se tudi strinjali z pogoji in tehničnimi podatki ob samem naročilu!

Prodajalec in proizvajalec si vedno pridružujete pravico , do sprmembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

Vedno je možnost pismenih napak , za katere ne prevzemamo odgovornosti.

Dobavni rok in dostave strojev:

3.1. Dobavni rok začne teči po razjasnitvi morebitnih nejasnosti v zvezi z naročilom, to je po potrditvi naročila s strani podjetja DEPOLES.

3.2. Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je blago dostavljeno kupcu ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.

3.3. Pridržujemo si pravico delnih dobav.

3.4. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša , brez predhodnega obvestila kupcu ali posebne obrazložitve v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila ( količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primerih, na katere družba DEPOLES nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višjo silo razumemo podaljšanje dobavnih rokov zaradi večjih stroje lomov v tovarni našega dobavitelja, stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno.

Kot višjo silo razumemo tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov naših dobaviteljev zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih pod dobaviteljev. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri našem dobavitelju.

3.5. Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumen dobavni rok, v katerem mora podjetje DEPOLES blago dobaviti.

3.6. DEPOLES v nobenem primeru zaradi zamude dobave stroja ne prevzema nobenega rizika za izplačilo zaradi škode pri zamudi pri dobavi strojev. Vse stranke z vplačilom ponudbe izrecno soglašajo z vsemi našimi poslovnimi pogoji!

3.6. V primeru da kupec želi našo dostavo do vrat se to potrdi pismeno.

3.7. Če kupec potrebuje dostavo in montažo v prostor , ter zagon strojev se to doplača. V primeru, da je po naši oceni dostop prenevaren  (klančine, višina, stopnice…..) ali težko izvedljiv lahko dostavo v prostor ali montažo odklonimo, ali pa kupec dodatna dela in priprave plača po ceniku ! Pri tem kupec nosi vse stroške!

3.8. Naša naloga ni priprava in čiščenje prostora kjer bo stroj nameščen ampak je to odgovornost kupca. Če prostor ni primeren in očiščen lahko odklonimo montažo in namestitev!

4.8. Vsak kupec sam pripravi primeren kabel do stroja, da se lahko izvede priklop in zagon.

5.8. Priklop in zagon stroja lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak, v nasprotnem primeru ali samostojnem sestavljanju , priklopu ali zagonu strojev s strani kupcev, mi kod prodajalec niti kod DEPOLES ne prevzememo absolutno nobene odogovornosti za nepravilno delovanje, neptravilno nastavljanjne ali nedelovanje stroja v bilo katerem primeru.

Odprema in dostava blaga ter prenos tveganja:

4.1. Po dogovoru in na željo kupca dostavo blaga opravlja tudi Depoles, drugeča dostavo opravi eden od naših partnerjev za dostavo, s katerim imamo pogodbo.

4.2. Izročitveni oziroma odpremni kraj za dobavo blaga je v kolikor ni drugače dogovorjeno PE Maribor, Meljska c. 83, 2000 Maribor!

4.3. Tveganje za izgubo ali poškodbo blaga se prenese na kupca s predajo blaga prevozniku, špediterju ali naročniku osebno.

V transportu blaga DEPOLES kupec nosi odgovornost o zavarovanju tovora, ki je stvar dogovora.

4.4. Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora naročnik prevzeti v roku 5 delovnih dni. V nasprotnem primeru ga lahko na stroške in na tveganje naročnika pošljemo ali uskladiščimo. Pet delovnih dni po uskladiščenju se tveganje za izgubo ali poškodbo blaga prenese na naročnika.

4.5. Morebitni tehnični prevzem blaga, to je sam postopek in kraj ter čas tehničnega prevzema, mora biti dogovorjen pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi tehničnega prevzema blaga, kot je bilo dogovorjeno, blago lahko na stroške in na tveganje kupca pošljemo ali uskladiščimo.

4.6. Podjetje DEPOLES si če ni drugače dogovorjeno pridržuje pravico zaračunati vse stroške dobave opreme, ki so nastali za dobavo od naših dobaviteljev do kupca.

Plačilni rok:

5.1. Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celotni znesek računa nakazati na žiro račun podjetja DEPOLES.

5.2. V kolikor ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani podjetja DEPOLES, je plačilni rok min 3 dan pred prevzemom ali dobavo stroja! Blaga , dokler denar ni viden na našem TRR fizično NI možno prevzemti NITI ga nismo dolžni in ga ne bomoizdlai.  Pismena potrdila banke so za nas samo informacije in ne urdano potrdilo. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

5.4. V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga se plačilni rok ne podaljša avtomatično.

5.5. Garancija ali napaka ni in ne more biti vzrok, da kupec ne poravna svojih obveznosti do DEPOLES-a v plačilnem roku, ki mu je bil podan ob prevzemu stroja!

5.6. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane z naše strani ali so pravnomočno ugotovljene.

5.7. Če kupec zamuja s plačilom, če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšne plačilo. V tem primeru smo upravičeni do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo v celoti plačano. Kupec nima pravice do posesti blaga, in ga podjetje DEPOLES prevzame pri takem naročniku.

5.8. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo naročnika.

5.9. V primeru zamude pri plačilu zaračunamo zamudne obresti!

5.10. Plačilo ob prevzemu je možno , vendar mora biti odobreno pismeno s strani DEPOLES-a.

5.11. Če je kupec potrdil naročilo in plačilo ob prevzemu, pa blaga vseeno ne prevzame, ga bremenimo za vse stroške , ki nastanejo z pošiljko!

Lastninski pridržek:

6.1. Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

6.2. Če kupec pred iztekom plačilnega roka nima pravice prodati blaga naprej tretji osebi.

6.3. Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti z našo klavzulo o lastninskem pridržku.

6.4. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito naše lastnine oziroma lastninske pravice nad našim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

Jamstvo za kakovost dobav in dobavljenega blaga:

7.1. Prevzemamo jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi  podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori.

7.2. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga..

7.4. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga (točka 4.5.) kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga.

7.5. Kupec mora v primeru naše zahteve takoj vrniti ali prenehati uporabljati reklamirano blago zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. O prekinitvi ali omejitvi uporabe se lahko kupec in podjetje DEPOLES lahko dogovorita tudi drugače. Če kupec ne upošteva navodil dobavitelja izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

7.6. Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

7.7. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi samostojne montžae in priklopa v domeni kupca,  zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v sam izdelek , zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom ali če kupec ni sledil navodilom za uporabo ali jih sloh ni uporabil.

7.8. Ne upoštevamo nobene reklamacije če ugotovimo na, da je kupec na stroju posege opravil brez našega pismenega dovoljenja.

7.9. Čiščenje stroje niti v primeru reklamacije ni brezplačno, DEPOLES pa lahko zavrne kakršnokoli reklamacijo ali popravilo stroja v primeru da stroj in okolica nista popolnoma očiščena in pripravljena popravilo. Ni naša dolžnost čiščenje !

7.10 V prosotoru kjer se izvaja servi mora biti temperatura mini 18° C, v nasprotenm servis zavrnem stroske ponovnega prihoda se zaračuna.

GARANCIJA IN SERVIS TER POPRAVILO STROJEV

8.1. Garancija velja samo za nove stroje in velja izključno za  SLOVENIJO.

8.2.Rabljeni stroji pod nobenim pogojem nimajo ne garancije ne uveljavljanja možnosti kakršnihkoli napak, razen če ni drugače dogovorjeno in pismeno potrjeno s strani DEPOLES-a.

8.3. Garancijski rok za nove stroje,  prične teči z dnem dobave ali prevzema naročenih izdelkov. Garancijo za izdelek daje proizvajalec oziroma uvoznik, ki je odgovoren za garancijske pogoje. Preko podjetja DEPOLES lahko uveljavljate le garancijo za izdelke kupljene pri podjetju DEPOLES.

8.4.Garancija za izdelek je razvidna iz priloženega garancijskega lista, računa ali dobavnice in znaša za  Slovenijo 12 mesecev (1 leto) od nakupa. Upoštevamo samo  pismene dokumente, ki jih prejmete od nas!.

8.5.Izdelek, ki se pokvari v garancijski dobi, se popravi v roku 45 dni, v kolikor le-to ni mogoče, se rok za popravilo lahko podaljša še za 60 dni!

8.6. Če se servis izvaja pri stranki , mora stranka obvezno poskrbeti za čist dostop do stroja, očiščen stroj in toplo okolje, ter dovolj svetlo okolje!

8.7. Če stroja zaradi narave napake ni možno popraviti pri stranki, ga po dogovoru odpeljemo na servis do nas. Kupec stroja je dolžan stroj pripraviti za transport in prevzem na javni ali lahjo dostopni površini, poskrbi za nalaganje na naše vozilo ali stroj dostavi do nas!

Rok za popravilo je do 45 dni , ki se lahko podaljša še za 60 dni!Vsekakor se trudimo, da bo vsak stroj popravljen v najkrajšem času!

8.8. Izdelke, dostavljene na servis izven garancijskega roka, bomo po dogovoru s stranko popravili oz. posredovali pooblaščenem servisu v najkrajšem možnem času. S tem stranka prevzame vse stroške popravila (delo, material, dostavo, …).

8.9. Servisno delo in material se obračunata po veljavnem ceniku podjetja DEPOLES. ali pooblaščenega servisa.

8.10. V primeru zamenjave izdelkov se zamenjava opravi po predhodnem plačilu le-teh. Kupec lahko prevzame svojo opremo le po predhodni poravnavi vseh obveznosti.

8.11. Obdobje garancije za posamezne izdelke najdete pri podrobnih opisih izdelkov. Splošna garancija za vse izdelke je 1 leto, razen za izdelke, pri katerih je navedeno drugače.

8.12. Garancijo lahko uveljavite z originalnim računom ali dobavnico, po kateri ste stroj prejeli ali vam je bil dostavljen ali s kopijo in garancijskim kartončkom.

8.13. Okvarjeno blago lahko dostavite na sedež trgovine ali na pooblaščeni servis.

8.14. pod garancijo nikakor ne spadajo deli, ki so podvrzeni redni obrabi kot so: jermeni, ležaji, električna mikro stikala in ostalo….

8.15. redne nastavitve stroja ali nastavitve , ki so opisane v navodilih  niso stvar garancije ( napr nastavitev poravnalnih plošč na poravnalki, nastavitev voza na formatni žagi, vzporednost vodil) , niso in ne spadajo pod garancijske pogoje ,saj gre v tem primeru z stvar montaže, dostave in zagona.

8.16. za trge izven Slovenije se garancije priznava samo če je bila posebej dogovorjena in doplačana in če so napr stroj sestavili, namestili in zagnali serviserji DEPOLES ali proizvajalca. Stroji na firmah morajo biti pregledani s strani institucij o varni uporabi in namembnosti.

8.17. v primeru da je stranka sama stroj odpeljala od DEPOLESa in ga sestavila nastavitve , umerjanje in zagon niso stvar garancije niti predmet garancijske pritožbe in je ne moremo upoštevati.

8.18. dele ki so bili uničeni ali so prenehali delovati bomo do stranke poslali brezplačno ali izvedli menjavo dela brezplačno z delujočim Velja za Slovenijo

Garancija ne velja v primeru nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, servisnih posegov nepooblaščenih oseb , če je uporabnik stroja 3 oseba kot je navedena na računu …

8.14. čiščenje in nujne in redne nastavitve stroja (nastvitev paralelnosti, nastavitev miz poravnalke, nastavitev voza, nastavitev zraka za lepilke….) tudi če je stroj v garanciji te nastavitve NISO stvar garancije in niso brezplačne, saj so opisane v navodilih s strojem!

8.15. Reklamacije ne bomo upoštevali v naslednjih primerih:

 • neupoštevanje navodil za uporabo
 • kakršnikoli poseg oseb v stroj brez našega pismenega dovoljenja
 • popravilo aparata s strani nepooblaščenih oseb
 • vgraditev neoriginalnih sestavnih delov
 • poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
 • če kupec za delo ni strokovno usposobljen ali vešč ali nima znanja, da ga uporablja
 • če kupec nima znanjn za upravljanje , rokovanjne in delo s stroji
 • če kupec ravna z izdelkom nestrokovno in malomarno
 • če je okvara posledica udarca strele ali drugih oblik višje sile
 • nepravilne priključitve, prenizke ali previsoke napetosti.
 • Če ste naročili agregat ali stroj in naročili potrdili (preko email ali SMS), hkrati pa pozneje ugotovili , da ne zadostuje vašim potrebam.Naša dolžnost ni preverjati vaše tehnične podatke. Te preverite sami in v skladu s tem , ste vi odogvorni za moč in učinkovitost stroja ali agregata, katerega ste naročili.
 • Strojev po naročilu ne zamenjujemo!

8.16. Ko je stroj na servisu ali popravilu ne sprejmemo nikakršne odgovornosti za izpad dohodka ter nadomestila.

8.17 DEPOLES dui ne prinava nobene odogovornosti izpada dohodka od trenutk ko se je napaka na stroju zgodila do rešitve.

8.18. v primeru da je prišlo do  vrnitve stoja in vrnitve kupnine kupcu za blago, smatramo, da se je pogodba in vsi pogoji v tem trenutku prekinila in je prenehala veljati in da kupec nima nobenih zahtev do DEPOLES po bilo kakršni odškodnini ali zahtevku.

8.19. DEPOLES dobavlja dele v garanciji in izven garancije samo za stroje ki so bili kupljeni pri nas v DEPOLES Maribor.

8.20. DEPOLES ni dolžne dajati nobenih informacij sploh pa ne brezplačnih v primeru , da stranka kupi stroj drugje potem pa želi informacijo kako rešiti nek problem

8.21. V primeru strank iz tujine ki urejeujo kredite ali financiranje ne glede nato da banka zahteva podpis pogodbe za kupca  in ne glede nato kaj na pogodbi piše, je izključno in samo veljavno pravno vse zadeve v Slovenskem jeziku na sodišču v Mariboru. Vsakega kupca pred podpisom pogodbe o tem seznanimo usmeno in nismo dolžni izpolnjevati poogojev drugih držv ali oh+gojev drugih pogodb zato da kupec dobi kredit ali financiranje stroja.

8.22  za vse spore in pritožbe je izključno odogovorno sodišče v Mariboru

8.23. vse dopise in reklmacije ali pritožbe sprejemamo samo in izključno v Slovenskem jeziku po pravilnem pravnem postopku.

Jamstvo za izdelek:

9.1. Prevzemamo takšna jamstva za izdelek, kakršna smo dobili od našega dobavitelja.

9.2. Ne prevzemamo nobenega jamstva za izdelek v primerih, opisanih pod točko 7.7.

9.3. Jamstvo za izdelek prevzemamo le v primeru naše montaže izdelka. V tem primeru in v primeru upravičenosti reklamacije prevzamemo vse stroške v zvezi s nadomestitvijo izdelka z neoporečnim, tudi stroške neposrednega popravila oziroma demontaže in montaže, v kolikor so ti v primernem razmerju s vrednostjo reklamiranega izdelka. Naročnik nam mora za odpravo tovrstne reklamacije odobriti razumen rok.

9.4. V nobenem primeru podjetje DEPOLES ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.

9.5. Vsi zahtevki v zvezi z jamstvom morajo biti pisni z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo izdelka. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti naš strokovnjak na mestu okvare.

Odškodninska odgovornost:

9.1. Če v splošnih prodajnih pogojih podjetja DEPOLES ni navedeno drugače in le v kolikor odškodninsko odgovarjamo, jamčimo za povračilo škode v le primeru dokazanega kršenja pogodbe ali dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov, in sicer samo v primeru škode v jamstveni dobi izdelka in na osnovi in le v okviru obvezujočega jamstva za proizvode.

9.2. V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno.

9.2. Za blago se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz zakona o jamstvu za proizvode ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca..

9.3. Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.

Pogoji:

Kupec se z vplačilom ponudbe strinja z vsemi pogoji poslovanja DEPOLES kot so opisani in se z njimi brezpogojno strinja.

Reševanje sporov:

10.1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno in samo predpisi in zakoni Republike Slovenije.

10.2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Mariboru.

Fotografije in opisi na spletni strani

Za vse fotografije uporabljena v spletni trgovini smo pridobili pisna dovoljenja proizvajalcev. Sem spadajo fotografije izdelkov in fotografije za promocijske namene.

Opisi na strani so informativni in smo jih povzeli po angleških in nemških specifikacijah proizvajalcev. Ne jamčimo za točnost opisov ter fotografij. Trudimo se, da bi bili opisi čim bolje prevedeni v slovenski jezik. Za točen opis nas pred nakupom kontaktirajte.

DEPOLES doo in Depoles s.p.
Meljska cesta 83
2000 Maribor

info@depoles.com, www.depoles.com

V OPOZORILO: ZA STROJE IN BLAGO , ki ni kupljeno pri nas ne dobavljamo delov , ne opravljamo servisov in ne dajemo nobenih  brezplačni ali kakršnih koli informacij.